Partnerzy serwisu:
Jeśli wykonawca do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające, zamawiający ma obowiązek odrzucić jego ofertę.

Pytanie

Czy zapytania o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można powtarzać wielokrotnie? Czy jeśli wykonawca nie odpowie w wyznaczonym terminie, to zamawiający może wskazać mu kolejny termin, czy też musi odrzucić ofertę? Czy jeśli wykonawca odpowie na wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, ale te wyjaśnienia nadal nie są czytelne, to czy zamawiający może ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Odpowiedź

Niestety nie, zamawiający może tylko raz wezwać do wyjaśnienia ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeśli wykonawca do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające do uznania, że cena jest skalkulowana prawidłowo, tzn. nie jest oderwana od realiów rynkowych i jest wiarygodna, to zamawiający ma obowiązek, działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, odrzucić jego ofertę.

Uzasadnienie niskiej ceny

Przy ocenie złożonych wyjaśnień należy brać pod uwagę obiektywne czynniki, które miały wpływ na kalkulację ceny w wysokości wskazanej w ofercie. Ustawodawca w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje przykładowe okoliczności, takie jak oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający może odrzucić ofertę

Ponowne wzywanie do wyjaśnienia, czy wydłużanie terminu na udzielenie odpowiedzi będzie prowadziło do zachwiania zasady równości i uczciwej konkurencji. Tym samym, jeśli wykonawca nie udzielił odpowiedzi, czy też złożone wyjaśnienia nie pozwalają na stwierdzenie, iż cena za wykonanie zamówienia jest ceną realną, to w konsekwencji jego ofertę się odrzuca.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

To na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż cena zaoferowana w jego ofercie nie jest ceną rażąco niską. Potwierdza to m.in. wyrok KIO z 3 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 769/09: "Skład orzekający Izby podziela stanowisko wyrażone w przywołanym przez odwołującego w treści odwołania wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie, zgodnie z którym: (..) w przypadku wszczęcia procedury ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, to na wykonawcy spoczywa ciężar złożenia wyczerpujących wyjaśnień, które pozwoliłyby zamawiającemu na ocenę, czy przedmiotowa cena jest rażąco niska".

Obowiązkiem wykonawcy jest udzielenie takich wyjaśnień, które obalą domniemania rażąco niskiej ceny. Ich brak (fizyczny czy też brak polegający na niewystarczającym wyjaśnieniu) winien skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

www.portalzp.pl