Partnerzy serwisu:
Obowiązek unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego ma miejsce jedynie w ściśle określonych w ustawie przypadkach. Czy brak wskazania dokumentów wymaganych od wykonawców zagranicznych jest do tego podstawą?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania obligują zamawiającego wyłącznie następujące przesłanki:

- w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

- w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że masz możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u. Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dodatkowo możliwe jest unieważnienie postępowania, jeżeli środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający przeznaczy na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Pod warunkiem, że możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie przewidziano w zależności od trybu w jakim prowadzone jest postępowanie w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do składania ofert.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl