Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych z postępowania wyklucza się między innymi spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty m.in.:

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oferty złożyło dwóch wykonawców. Obaj są spółkami jawnymi. Do ofert dołączyli tylko aktualne informacje z KRK o podmiocie zbiorowym. Czy muszą oni również złożyć informacje z KRK dotyczące każdego wspólnika spółki?

Odpowiedź

Wykonawcy powinni zostać wezwani do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do członków organu zarządzającego i wspólników spółki jawnej.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyklucza się z postępowania spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Takiej samej sankcji podlega wykonawca będący spółką jawną, którego wspólnika lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Tym samym niezbędne będą zamawiającemu odpowiednie informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Zasadne więc będzie wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie powyższych dokumentów. Artykuł 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje co do zasady obowiązek uzupełniania dokumentów, do których odnosi się art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający musi wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Należy ponadto pamiętać, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm. www.portalzp.pl