Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.

 Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych w zakresie zdefiniowania pojęcia odsyła do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta. Zgodnie z tą ustawą pod pojęciem „grupa kapitałowa" należy rozumieć wszystkich podwykonawców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.[1]

W przypadku gdy zamawiający otrzyma oświadczenie, że przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą również inne firmy, które złożyły odrębne oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, zobowiązany jest wykluczyć takich wykonawców. Wymóg wykluczenia nie ma jednak charakteru bezwzględnego. W przypadku gdy wykonawca wykaże, że istniejące między nim powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają terminu w jakim wyjaśnienia muszą zostać złożone. To zamawiający podejmuje w sposób suwerenny decyzję o terminie jaki wyznaczy wykonawcy na założenie przekonujących wyjaśnień. Wydaje się, że ze względu na sprawny przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wystarczający należy uznać termin 2 – 3 dniowy na udzielenie wyjaśnień odnośnie wpływu powiązań pomiędzy przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji.

Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz PDF

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia w zakresie braku przynależności do grupy kapitałowej.

     Autor: Marek Okniński 

[1] Patrz art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta (Dz. U. z 2007 r Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).