Partnerzy serwisu:
Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej wydając wyrok w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania uprawniony jest do zasądzenia kosztów postępowania odwoławczego stosownie do jego wyników.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238 z późn. zm.) do kosztów postępowania odwoławczego mogą zostać zaliczone między innymi koszty związane z wynagrodzeniem pełnomocnika, jednak nie wyższe niż kwota 3.600,00 zł.

Powyższe rozporządzenie umożliwia również zwrot, na podstawie przedłożonych do akt sprawy rachunków, uzasadnionych kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

W konsekwencji możliwe jest uzyskanie zwrotu np. kosztów dojazdu samochodem osobowym na rozprawę, zwrot kosztów przejazdu taxi z dworca do siedziby KIO, czy też zwrot na podstawie biletu kosztów przejazdu koleją z miejscowości, w której siedzibę ma pełnomocnik strony postępowania odwoławczego do Warszawy.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma przeszkód formalnych aby na podstawie przedstawionych rachunków (biletów) uzyskać również zwrot kosztów przelotu samolotem pełnomocnika strony na rozprawę przed KIO. Ważne aby wykazać, że taki koszt był uzasadniony, na przykład poprzez odległość siedziby strony od siedziby KIO.

Zgodnie ze wskazanym powyżej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów rozdzielone zostały koszty wynagrodzenia pełnomocnika od kosztów dojazdu na wyznaczony termin rozprawy.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy wysokość zwrotu wydatków pełnomocnika nie ogranicza się przy tym do kosztów najtańszego transportu, ale ze względów związanych np. z odległością pomiędzy miejscem rozprawy a siedzibą pełnomocnika, możliwe jest korzystanie z transportu lotniczego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. stwierdza między innymi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić stronie przeciwnej koszty przejazdu pełnomocnika, jeżeli były niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (sygn. akt: III CZP 33/12).