Partnerzy serwisu:
Zamawiający może zawrzeć porozumienie o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych z przedsiębiorstwem prywatnym, ale w sytuacji gdy...

Pytanie

Czy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób postąpić na podstawie np. zawartego porozumienia z przedsiębiorstwem prywatnym o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia przez kilku zamawiających (art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponieważ ustawodawca wskazuje, że ww. możliwość przysługuje "zamawiającym", należy w tym miejscu odwołać się do definicji tego pojęcia zawartej w treści ustawy.

Uwaga!

Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy (art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jak wynika z powyższego we wskazanej grupie może znaleźć się również przedsiębiorstwo prywatne, o ile jest ono zobligowane do udzielenia danego zamówienia w procedurze określonej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przed podjęciem decyzji w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia z przedsiębiorstwem prywatnym niezbędne jest więc przeanalizowanie, czy zaistniały wskazane enumeratywnie w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesłanki obligujące ten podmiot do stosowania ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez:

1. Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2. Inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3. Inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

- finansują je w ponad 50 % lub

- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3a. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3

4. Inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:

- finansują je w ponad 50 % lub

- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

- posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub

- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

5. Inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

- ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

- wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administracje publiczna lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6. Podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

Jeżeli więc wobec przedsiębiorstwa prywatnego zachodzi którakolwiek z wskazanych powyżej okoliczności, wówczas zamawiający, będący jednostką administracji samorządowej będzie miał możliwość wspólnego przeprowadzenia i udzielenia wraz z nim określonego zamówienia.

W takim przypadku zamawiający mogą zawrzeć porozumienie o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych lub np. umowę regulującą taka współpracę. Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych do czynności podejmowanych przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przy regulowaniu współpracy zamawiający mogą opierać się na zasadach i wykorzystać formy określone w przywołanych przepisach.

Uwaga!

W przypadku wspólnego przeprowadzania i udzielania zamówienia zamawiający mają obowiązek wyznaczyć spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12, art. 3, art. 14, art. 16 ust. 1, 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) www.portalzp.pl