Partnerzy serwisu:
Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia uzupełniającego. Niezależnie od decyzji zamawiającego należy dążyć do rozliczenia się z wykonawcą za usługę zrealizowaną do tej pory.

Pytanie

W 2010 roku zamawiający udzielił zamówienia na doradztwo techniczne przy realizacji projektu informatycznego - na okres 36 miesięcy (termin upływa w bieżącym roku). Czy można zmienić datę zakończenia umowy z doradcą (w siwz taka zmiana nie była przewidziana), traktując ją jako "nieistotną"? Czy można kontynuować współpracę z wykonawcą po skutecznym upływie terminu na jej wykonania pomimo niezakończenia zadań i wypłacać mu wynagrodzenie według zasad określonych w umowie? Jak należy postąpić z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gdyby współpraca nie była kontynuowana, a zamówienie nie zostało odebrane przez zamawiającego w całości?

Odpowiedź

Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia uzupełniającego. Niezależnie od decyzji zamawiającego należy dążyć do rozliczenia się z wykonawcą za usługę zrealizowaną do tej pory.

Analizę przypadku należy rozpocząć od zapisów umownych wyznaczających moment zakończenia stosunku zobowiązaniowego. Dopiero ta analiza pozwoli jednoznacznie stwierdzić, czy umowa została (zostanie w najbliższych miesiącach) zakończona, czy jest możliwość jej kontynuowania. Jeśli termin realizacji umowy został również dookreślony w inny sposób, np. ilością dniówek do wykorzystania lub dodatkowym warunkiem jest zakończenie projektu, nad którym sprawowane są usługi eksperckie, to pozostawiłoby to jakąś możliwość kontynuowania realizacji.

Zakończenie realizacji umowy

Jednakże w odmiennym przypadku jedyną ewentualnością zakończenia realizacji umowy, poza wszczęciem nowego postępowania na kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług.

Uwaga!

Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Taka zmiana nie została przewidziana w pierwotnym postępowaniu, nadto nie jest to zmiana nieistotna.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Mając na uwadze, że w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republice Austrii Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił iż: "zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona" stwierdzić należy, że gdyby w pierwotnej procedurze zamawiający określił inny termin wykonania zamówienia lub przewidział możliwość jego wydłużenia to mogłoby to wpłynąć na krąg wykonawców.

Uwaga!

Zmianę terminu w tym przypadku należy traktować jako zmianę istotną. www.portalzp.pl