Partnerzy serwisu:
Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.

Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszeń o prowadzonych przetargach na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. Przepisy nie uniemożliwiają wykorzystania elektronicznej tablicy lub tzw. info kiosków.

Ważne aby funkcjonalność elektronicznych urządzeń informacyjnych zapewniały dostęp do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Miejscem powszechnie dostępnym jest miejsce, do którego osoby niebędące pracownikami zamawiającego mają swobodny dostęp, tj. bez przepustek, pozwoleń, haseł dostępu oraz opłat itp., oraz w którym mogą zapoznać się bezpośrednio z treścią ogłoszenia o przetargu. Próg 14.000 przestanie obowiązywać. Przeczytaj o planowanych zmianach >>

Ustawodawca nie określa w sposób bezwzględny metody zamieszczenia wskazanych wyżej informacji w siedzibie zamawiającego, koncentrując się jedynie na zapewnieniu wszystkim podmiotom zainteresowanym (nie tylko wykonawcom) nieskrępowanego dostępu do ich treści. Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, iż w praktyce powyższe dyspozycje są realizowane przez zamawiających w drodze zamieszczenia ogłoszenia czy zmian w jego treści w siedzibie zamawiającego na tzw. tablicy ogłoszeń. Jednakże w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych powyższa praktyka nie przekreśla możliwości zamieszczenia wskazanych powyżej informacji w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie zamawiającego w inny sposób, np. poprzez upublicznienie ogłoszenia za pośrednictwem ogólnie dostępnej elektronicznej tablicy informacyjnej, oznaczonej jako miejsce publikacji ogłoszeń i innych informacji o czynnościach podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz najnowsze ogłoszenia >>

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, jeżeli przyjęty przez zamawiającego sposób zamieszczenia wskazanych powyżej informacji w jego siedzibie nie będzie prowadził do ograniczeń w zakresie dostępu do nich dla wszystkich zainteresowanych, a w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego znajdzie się również czytelna informacja o miejscu publikacji informacji na sterowanej elektronicznie tablicy informacyjnej, można uznać go za spełniający warunek zamieszczenia ogłoszenia w stopniu wymaganym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jako kluczową przesłankę warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia stanowi zapewnienie przez zamawiającego jej nielimitowanej dostępności (przez co należy rozumieć: brak opłat za korzystanie oraz brak haseł), czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego. Ponadto, elektroniczna tablica informacyjna powinna znajdować się w specjalnie wydzielonym miejscu w siedzibie zamawiającego, które powinno być oznaczone w sposób jasny i czytelny.

 • Opis przedmiotu zamówienia musi być adekwatny do potrzeb zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Jadwiga Wycinka
  Zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie mogą mieć wątpliwości, jaki produkt oraz na jakich warunkach muszą zaoferować zamawiającemu.
 • Gdy oferta nie odpowiada siwz...

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Podstawą do odrzucenia oferty nie jest sama forma przedłożonego dokumentu, a jego treść merytoryczna. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy.
 • Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia robót zamiennych. Przyjmuje się, że istotą robót zamiennych jest zobowiązanie wykonawcy zamówienia podstawowego do wykonania części przedmiotu zamówienia w sposób odmienny od określonego w umowie, przy czym nie dochodzi do zmiany zakresu świadczenia wykonawcy wynikającego z oferty.
 • Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.