Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych określa w jakich sytuacjach członek komisji przetargowej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Pytanie

Czy w przypadku, gdy członek komisji przetargowej zamawiającego był związany z jednym z wykonawców jednorazową umową o dzieło w okresie ostatnich 3 lat, ma on obowiązek wyłączyć się z prac komisji po złożeniu oferty przez tego wykonawcę? W oświadczeniu, składanym przez członków komisji, będącym załącznikiem do protokołu mowa jest jedynie o wyłączeniu na skutek umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Odpowiedź

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. członkowie komisji przetargowej) podlegają wyłączeniu m.in. jeżeli przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przepis ten nie obejmuje sytuacji, gdy członek komisji przetargowej był związany z wykonawcą umową o dzieło. Na tej zatem podstawie nie zachodzi obowiązek wyłączenia z prac komisji.

Wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu muszą być uzasadnione

Dokonując analizy przedmiotowej sprawy, należy jednak zwrócić uwagę również na pkt 4 cytowanego przepisu. Zgodnie z nim wyłączeniu podlegają osoby wykonujące czynności w postępowaniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Interpretacja art. 17 ust. 1 pkt 4 wymaga wykładni sformułowań zawartych w treści tego przepisu, tj. "stosunek prawny", "stosunek faktyczny" oraz "uzasadnione wątpliwości co do bezstronności".

W przepisie jest użyte określenie "pozostają", co raczej oznacza stan istniejący (czas teraźniejszy), a nie przeszły (zaistniały kiedykolwiek). Stosunek prawny należy zdefiniować jako wyznaczoną przez normę prawną zależność pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa w postaci wzajemnych uprawnień i obowiązków. Przykładowo stosunki prawne mogą mieć miejsce pomiędzy podmiotami, które zawarły nazwane umowy cywilnoprawne, przewidziane w Kodeksie cywilnym (np. umowę o dzieło). Stosunek prawny to także stan faktyczny, z którego istnieniem (powstaniem, zmianą, ustaniem) norma prawa materialnego wiąże określone skutki prawne.

Inaczej jest w przypadku stosunków faktycznych. Z ich istnieniem i ustaniem prawo nie łączy żadnych skutków prawnych. Przykładem takich stosunków mogą być stosunki przyjaźni, koleżeństwa, znajomości, towarzyskie, itp. Najwięcej wątpliwości budzi sformułowanie "uzasadnione wątpliwości".

Powstaje zatem pytanie, w jakim stosunku faktycznym lub prawnym z wykonawcą musi pozostawać osoba wykonująca czynności w postępowaniu, aby mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Z omawianego przepisu wynika, iż wystarczą wątpliwości co do bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu. Wątpliwości muszą być jednak uzasadnione. Tym samym, do wyłączenia osoby z postępowania nie wystarczy sam fakt istnienia stosunku faktycznego (znajomości, towarzyski, wspólnej pracy).

Uwaga!

W przypadku art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych należy kierować się rzeczywistymi relacjami zachodzącymi pomiędzy osobą wykonującą czynności w postępowaniu a wykonawcą oraz tym, jak relacje te są oceniane przez innych, w tym również przez innych wykonawców (zainteresowanych ewentualnym ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie).

 • Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku upadłości jednego z wykonawców zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego trwa nadal pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum. Ich zobowiązania zawarte w umowie nie wygasają.
 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustanawianie prokurenta jest coraz częstszą praktyką, gdyż umożliwia sprawne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania właścicieli we wszystkie podejmowane działania.
 • Jak ogłosić dialog techniczny?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.