Partnerzy serwisu:
Zamawiający, który wcześniej rozwiązał umowę z określonym wykonawcą jest zobowiązany wykluczyć go postępowania o udzielenie zamówienia, ale tylko wtedy gdy spełnione zostaną trzy przesłanki.

Pytanie

Czy wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym zgodnie z obowiązującą umową rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym z powodu dostarczania warzyw i owoców złej jakości, można wykluczyć z ponownie prowadzonego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego?

Odpowiedź

W opisanym przypadku zamawiający będzie zobowiązany wykluczyć wykonawcę, jeżeli jednocześnie rozwiązanie umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 24 ust. 1 pkt 1 a) u. Prawo zamówień publicznych) zamawiający, który uprzednio rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego z określonym wykonawcą jest zobowiązany wykluczyć go postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku kiedy spełnione zostaną łącznie poniższe przesłanki:

1. przyczynę rozwiązania umowy stanowiły okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2. rozwiązanie umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia

3. wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

W opisanym przypadku można wywnioskować, iż spełniona została jedna z tych przesłanek - rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny był wykonawca.

Uwaga!

Aby zaistniał obowiązek wykluczenia wykonawcy muszą zostać potwierdzone przez zamawiającego również dwie pozostałe przesłanki. W przeciwnym przypadku wykluczenie wykonawcy z postępowania nie będzie możliwe. www.portalzp.pl