Partnerzy serwisu:
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest dopuszczalna w dwóch przypadkach.

Pytanie

Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę na wykonanie nawierzchni z asfaltu. W siwz inwestor wymagał realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu nawierzchni (z kostki betonowej lub mieszanki bitumicznej) o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 każda (nie można łączyć większej ilości zadań celem uzyskania wymaganej powierzchni). W dokumentacji technicznej jest mowa o nawierzchni asfaltowej. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić materiał z asfaltu na kostkę brukową? Uzasadnione jest to częstymi awariami sieci wodociągowej w tym miejscu i lepiej żeby nawierzchnia była wykonana z kostki.

Odpowiedź

W przedmiotowym przypadku trzeba mieć na uwadze zwłaszcza art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zatem dopuszczalna w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy zmiany umowy mają charakter nieistotny w stosunku do treści oferty. Po drugie, gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany.

Istotne zmiany umowy

Ocena dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana jest więc zawsze w świetle treści oferty. Kryterium "istotności zmian" oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1 Pzp wskazujący, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Ważne

Biorąc pod uwagę powyższe oraz okoliczności związane z ewentualną zmianą asfaltu na kostkę brukową w mojej ocenie taka zmiana (zmiana główna przedmiotu zamówienia) jest objęta zakazem z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Ma charakter istotny, a jak zakładam nie została przewidziana ani w ogłoszeniu ani w siwz (abstrahując od oceny czy w ogóle byłoby to dopuszczalne).

Podstawa prawna: art. 140 ust. 1 i art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

 • "Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zaistnienie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy z tytułu niewykonania części zamówienia. Jej wystąpienie nie pociąga jednak za sobą konieczności rozwiązania umowy.
 • Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.
  Roboty budowlane przy ul. Litewskiej
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?