Partnerzy serwisu:
Posiadanie informacji o niewykonaniu zamówienia lub nienależytym wykonaniu zamówienia, które są niepotwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu jest niewystarczające dla wykluczenia wykonawcy.

Pytanie

Zamawiający sprawdza oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi. Oferent, który jest drugi w punktacji ogólnej zgłosił do zamawiającego, że wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę nie realizuje robót, które wygrał na terenie innych województw - informacja potwierdzona wykazem niezakończonych inwestycji. Czy zamawiający może wykluczyć takiego wykonawcę?

Odpowiedź

Posiadanie informacji o niewykonaniu zamówienia lub nienależytym wykonaniu zamówienia niepotwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu jest niewystarczające dla wykluczenia wykonawcy.

Ocena zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Jeśli zatem w oparciu o powyższy przepis zamawiający w dokumentacji postępowania określi kryteria rzetelności i efektywności pozwalające na weryfikację predyspozycji wykonawcy do należytego wykonania zamówienia poprzez jego doświadczenie, a wykonawca ich nie wykaże, zamawiający będzie miał podstawę do wykluczenia wykonawcy z powodu braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykluczanie nierzetelnych wykonawców

Art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu wyeliminowanie z postępowania wykonawców nierzetelnych, których działalność przyniosła w przeszłości szkodę jakiemukolwiek zamawiającemu udzielającemu zamówień publicznych. Wykluczenie wykonawcy na tej podstawie wymaga łącznego spełniania następujących przesłanek:

- wykonawca nienależycie wykonał zamówienie lub nie wykonał go ;

- doszło do wyrządzenia szkody, która jest konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego, a szkoda ta wynosiła nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia lub

- wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości min. 5% wartości realizowanego zamówienia ;

wydanie orzeczenia przez sąd, przy czym jego uprawomocnienie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w ramach którego wykonawca ubiega się o zamówienie.

Uwaga!

Do prawidłowego wykluczenia wykonawcy niezbędne jest posiadanie wiedzy o wydaniu w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.

Przesłanki wykluczenia

Z kolei okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują, że zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania, wtedy gdy:

- łączyła go z tym konkretnym wykonawcą umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od niej;

- pod warunkiem, że rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie nastąpiło z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca;

- rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, z którego wyklucza się wykonawcę;

- wartość zamówienia niezrealizowanego wskutek rozwiązania albo wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienia od niej wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Uwaga!

Wystąpienie łącznie wszystkich przesłanek wskazanych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia. www.portalzp.pl

 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustanawianie prokurenta jest coraz częstszą praktyką, gdyż umożliwia sprawne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania właścicieli we wszystkie podejmowane działania.
 • Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Dominik Wojcieszek
  Potrzeba korekty wartości zamówienia po wszczęciu postępowania świadczy z reguły o niedochowaniu należytej staranności przy szacowaniu wartości. Czy zatem zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania stanowi naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych?