Partnerzy serwisu:
W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną ofertę? Czy też 0 ofert?

Odpowiedź

W przedmiotowym przypadku należy wpisać "0".

W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert. Chodzi tu o informację wyłącznie o ofertach odrzuconych na podstawie okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wskazuje się w tym polu, że odrzucono ofertę, jeżeli oferta jest uznana jedynie za odrzuconą w następstwie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Analogiczna reguła obowiązuje w przypadku zawiadomienia po wyborze najkorzystniejszej oferty (odrębnie wskazuje się wykonawców wykluczonych na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrębnie tych, których oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). W protokole także zostały wyodrębnione pola do podania wykonawców wykluczonych (których oferty uznaje się za odrzucone) oraz ofert odrzuconych (na jednej z podstaw z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). Nie podaje się w protokole dwa razy tych samych informacji, tzn. w polu o ofertach odrzuconych - ofert wykonawców wykluczonych, które uznaje się za odrzucone (nie dochodzi do faktycznego odrzucenia). www.portalzp.pl

 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?
 • Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.
 • Jak ogłosić dialog techniczny?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.
 • Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Odmowa udostępnienia dokumentów załączonych do oferty, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, powinna być kwalifikowana jako zaniechanie zamawiającego.