Partnerzy serwisu:
Wykonawca zainteresowany przebiegiem oceny ofert w zakresie kryteriów subiektywnych może zażądać od zamawiającego ujawnienia kart indywidualnej oceny ofert sporządzonych przez członków komisji przetargowej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na określanie innych niż wyłącznie cena kryteriów oceny ofert. Zamawiający ma prawo określać kryteria oceny ofert odnoszące się do subiektywnych odczuć członków komisji przetargowej. Przykładowo tego rodzaju kryterium może być, na przykład, jakość druku, funkcjonalność proponowanych rozwiązań, metodologia badań, łatwość montażu itp.

Przyjmując subiektywne kryteria oceny ofert członkowie komisji przetargowej dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty powinni procedurę oceny udokumentować na kartach indywidualnej oceny ofert. Ponieważ w obowiązującym stanie prawnym nie ma wzoru karty indywidualnej oceny ofert, zamawiający może ją opracować w sposób dowolny, dostosowany do własnych potrzeb związanych z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym wykonawcy muszą liczyć się z tym, że indywidualna ocena ofert może zostać przeprowadzona na dokumentach o nieujednoliconym zakresie i formie. Każdy zamawiający może mieć swój własny wzór karty indywidualnej oceny ofert.

Bez względu na brak narzucenia przez ustawodawcę wzoru karty indywidualnej oceny ofert w przypadku jej sporządzenia przez zamawiającego stanowią one istotny dokument związany z procedurą udzielanego zamówienia publicznego.

Zamawiający nie może odmówić udostępnienia karty indywidualnej oceny ofert, jeżeli taką wypełniali członkowie komisji przetargowej przy ocenie subiektywnych kryteriów oceny ofert przetargowych.

Orzeczenie KIO

Uprawnienie wykonawcy do zapoznania się z treścią kart indywidualnej oceny ofert potwierdza między innymi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24.01.2012 r. w sprawie znak: KIO 69/12.

Skład orzekający po rozpoznaniu przedmiotu sporu uwzględnił odwołanie uznając za zasadne argumenty odwołującego, który wskazywał, że odmowa udostępnienia kart indywidualnej oceny ofert narusza przewidzianą w Prawie zamówień publicznych zasadę jawności.

Argumentacja zamawiającego, że karty indywidualnej oceny ofert nie podlegają ujawnieniu, ponieważ na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) nie są obowiązkowym elementem protokołu, nie zasługuje na uwzględnienie.

Przewodniczący składu orzekającego KIO w wydanym uzasadnieniu zauważył, iż co prawda brak jest oddzielnych druków ZP - stanowiących karty indywidualnej oceny złożonych ofert przez członków komisji przetargowej, jednakże, zgodnie z uzasadnieniem do Rozporządzeniem w sprawie protokołu, zmiana (związana z likwidacją wzoru karty indywidualnej oceny ofert) miała na celu zapewnienie przejrzystości i jasności protokołu postępowania.

Zrezygnowano ze skomplikowanego systemu odesłań z protokołu do dużej liczby druków dodatkowych w ten sposób, aby informacje zawarte dotąd w drukach dodatkowych były zamieszczone bezpośrednio w treści protokołu oraz wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne. Dotychczasowa liczba 14 druków została ograniczona tylko do jednego druku. W ramach pkt. 13 wzoru protokołu: "ocena ofert" istnieje obowiązek podania punktacji, jaką otrzymała dana oferta. Do wzoru protokołu dodano na końcu m.in. część, w ramach której należy wymienić załączniki do protokołu.

Zgodnie z merytorycznym celem opracowania protokołu z postępowania o zamówienie publiczne, zamawiający powinien jako załączniki do protokołu wymienić wszystkie dokumenty, informacje, oświadczenia, itp. zgromadzone w toku przygotowania i prowadzenia postępowania, a składające się na dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co będzie odpowiadać treści art. 96 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także ustawowemu upoważnieniu do określenia w rozporządzeniu zakresu dodatkowych informacji zawartych w protokole.

Uwzględniając powyższe, w sytuacji gdy z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika jednoznacznie indywidualna ocena złożonych ofert przez członków komisji przetargowej należy uznać, że członkowie Komisji Przetargowej w związku z pisemnością postępowania dokonają stosownej oceny na oddzielnych kartach, stanowiących inne dokumenty, oświadczenia i informacje składane przez Zamawiającego (art. 96 ust. 2 Prawo zamówień publicznych), zgromadzone w toku przygotowania i prowadzenia postępowania, a składające się na dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i jako takie stanowiące bezsprzecznie załączniki do protokołu. W konsekwencji winny zostać one udostępnione na wniosek zainteresowanego wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 • Gdy oferta nie odpowiada siwz...

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Podstawą do odrzucenia oferty nie jest sama forma przedłożonego dokumentu, a jego treść merytoryczna. Oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób odmienny, niż zostało to ujęte w siwz, redaguje istotne postanowienia umowy.
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?
 • Subiektywizm w ocenie ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.