Partnerzy serwisu:
Prawo unijne zakazuje dyskryminacji wykonawców ze względu na pochodzenie. Między innymi nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa.

Pytanie

Czy w przetargu na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego zamawiający może żądać w siwz by przedmiot zamówienia był instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce?

Odpowiedź

Nie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wolno zastrzegać, aby podmiot wykonujący zamówienie albo jego część miał siedzibę w Polsce.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji - naczelną zasadę obowiązującą przy udzielaniu zamówień publicznych, która została wyrażona w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Uwaga!

Ograniczenie wskazane w pytaniu, polegające na obowiązku, aby autoryzowany serwis miał siedzibę w Polsce narusza powyższą zasadę.

Prawo unijne zakazuje dyskryminacji wykonawców ze względu na pochodzenie.

Przepisy Unii Europejskiej również nie zezwalają, aby niektóre prawa dotyczące wykonawców były naruszane w poszczególnych państwach członkowskich. W tym miejscu warto zacytować podstawowe prawa usługodawców świadczących usługi ponadgraniczne, które wynikają z przepisów UE i zostały zamieszczone na stronie Punktu informacji o warunkach prowadzenia wymiany handlowej UE z krajami trzecimi (http://www.handelue.pl/?id=314):

"Ustawodawstwo Unii Europejskiej gwarantuje usługodawcom z państw członkowskich Unii prawa, które nie mogą być ograniczane przez poszczególne państwa członkowskie. Wynika to z treści artykułów 49-55 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w których zakazuje się stosowania ograniczeń w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi na rynku wewnętrznym UE. Wspomniane prawa zostały już także wyraźnie potwierdzone w dotychczasowym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z którego wynika, że:

- nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa;

- zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa, w którym świadczona jest usługa;

- nie można zmusić usługodawcy, żeby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju świadczenia usług, jeśli ma już opłacone składki w kraju, w którym ma siedzibę;

- niedozwolone jest żądanie uzyskania zezwolenia na świadczenie niektórych usług bez uwzględnienia rękojmi należytego wykonania usługi już zagwarantowanej w kraju macierzystym, w którym usługodawca ma siedzibę. Pewne dodatkowe ograniczenia mogą dotyczyć usług o szczególnym charakterze, jak np. usługi medyczne. Państwo przyjmujące usługodawcę ma obowiązek wziąć pod uwagę, że daje on gwarancje właściwego wykonania usługi w państwie swojej siedziby;

- zabroniony jest wymóg posiadania odpowiedniej formy prawnej przez usługodawcę. "

Wykonawca powinien dobrze zrealizować zamówienie

W ocenie autora, wymóg wskazany w pytaniu jest niecelowy i nie przyczynia się do prawidłowej realizacji zamówienia. Istotą prawidłowego serwisu nie jest bowiem miejsce siedziby jego wykonawcy ale sposób jego realizacji. Z punktu widzenia zamawiającego istotne powinny być więc kwestie związane np. z czasem reakcji serwisu, sposobem zgłaszania problemów i zasadami kontaktów pomiędzy stronami, zasadami (procedurami) przeglądu i napraw aparatury naukowo-badawczej, językiem, w jakim posługują się serwisanci (zamawiający może np. wymagać, aby serwisanci biegle posługiwali się językiem polskim).

Uwaga!

Zamawiający powinien zastanowić się jakie wymagania dotyczące serwisu będą niezbędnie, a jakie przydatne w jego sytuacji i na tej podstawie sformułować zapisy dotyczące wymogów serwisowych. www.portalzp.pl Czytaj: Prawo zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy z ostatnimi nowelizacjami >>