Partnerzy serwisu:
Zamawiający musi dobrze uzasadnić zastrzeżenie w siwz obowiązku wykonania całego zamówienia przez generalnego wykonawcę.

Pytanie

Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy?

Odpowiedź

W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została przewidziana możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku osobistego ("własnymi siłami") wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W odniesieniu do zamówienia na dostawy może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę tylko prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach dostawy. Z brzmienia przepisu polegającego na wskazaniu zakresu zastrzeżenia można zatem wnioskować, że nie obejmuje on swym zakresem możliwości zastrzeżenia osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia.

Zamawiający musi dobrze uzasadnić zastrzeżenie w siwz obowiązku wykonania całego zamówienia przez generalnego wykonawcę.

Niezależnie od powyższego nie można wykluczyć zupełnie rozważenia możliwości zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia przy usługach. Pojęcie "kluczowe części" nie jest precyzyjne, pozwala na pewną postrzeganą w kategorii wyjątkowości interpretację. Zamawiający musiałby w takim przypadku umieć wykazać w przekonywujący sposób, że wszystkie części zamówienia są dla niego kluczowe (o ile w ogóle jest to możliwe), np. ze względu na właściwość świadczenia, charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz wymogi jakie musi w związku z tym spełnić wykonawca (np. w przypadku usługi artystycznej, usługi w zakresie kultury, usługi twórczej). Nie byłby jednak taki wyjątek możliwy tzn. objęcie zastrzeżeniem całości zamówienia w przypadku zamówienia na dostawy - wskazuje się bowiem wprost w przepisie, że można zastrzec wyłącznie "prace związane z rozmieszczeniem i instalacją dostawy".

Uwaga!

Jeżeli zamawiający nie skorzysta z uprawnienia do zastrzeżenia osobistego wykonania niektórych części zamówienia przez wykonawcę, wówczas wykonawca może powierzyć wykonanie nawet całości zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. www.portalzp.pl

 • Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dokonywanie podziału zamówienia na części przez zamawiających ma często na celu obejście prawa. W konsekwencji dopuszczalność podziału zamówienia na części stwarza wiele problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.
 • Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Co do zasady zamawiający zawiera umowę o zamówienie publiczne na czas oznaczony. Szczególne regulacje dotyczą natomiast umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe.
  Fot. Shutterstock
 • Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nieskonkretyzowanie przedmiotu oferty - brak wskazania nazwy i modelu zaoferowanego urządzenia uniemożliwia weryfikację oferty, co do zgodności z siwz, a ponadto daje dużą dowolność wykonawcy na etapie realizacji umowy.
 • Ocena ofert jest jawna

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca zainteresowany przebiegiem oceny ofert w zakresie kryteriów subiektywnych może zażądać od zamawiającego ujawnienia kart indywidualnej oceny ofert sporządzonych przez członków komisji przetargowej.