Partnerzy serwisu:
Co do zasady zamawiający zawiera umowę o zamówienie publiczne na czas oznaczony. Szczególne regulacje dotyczą natomiast umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe.

Pytanie

Czy w 2012 roku było możliwe zawarcie umowy na usługę prawną na okres 4 lat? Przedmiot zamówienia zlecany był w trybie przetargu nieograniczonego: "Obsługa prawna dla uczelni wyższej".

Odpowiedź

Usługi prawne kwalifikują się do usług o charakterze ciągłym/powtarzającym się okresowo, stąd w odniesieniu do tych usług zamawiający powinien zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 4 lata . Chyba, że zachodzą okoliczności uzasadniające zawarcie umowy na okres dłuższy.

Co do zasady zamawiający zawiera umowę o zamówienie publiczne na czas oznaczony. Szczególne regulacje dotyczą natomiast umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe - te bowiem zawierane powinny być na okres nie dłuższy niż 4 lata. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy wykonanie zamówienia w okresie dłuższym niż 4 lata spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub gdy jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

W przypadku zawierania umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8, zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni o wszczęcia postępowania poinformować prezesa UZP o zamiarze zawarcia takiej umowy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Powyższy obowiązek nie dotyczy umów, których przedmiotem są:

- kredyty i pożyczki

- rachunki bankowe, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;

- ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;

- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. www.portalzp.pl