Partnerzy serwisu:
Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Pytanie

Z początkiem roku zamawiający 2013 przeprowadził procedurę celem wyłonienia wykonawcy usługi dotyczącej ochrony zewnętrznej i wewnętrznej oraz obsługi szatni i portierni obiektów uczelni. Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia wygasa 31 stycznia 2014 r. Zamawiający zamierza jeszcze w bieżącym roku ogłosić kolejny przetarg na tę samą usługę. Czy w tej sytuacji należy sumować wartości obu zamówień udzielanych w tym samym roku?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma obowiązku sumować wartości obu zamówień na opisane usługi pomimo, że obydwu zamierza udzielić w 2013 r.

Roczne szacowanie wartości zamówień

W opisanej sytuacji znajduje zastosowanie zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Zasada ta wynika z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.). Ponadto do ww. usług zastosowanie znajdzie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż usługi ochrony nie sposób spełnić jednorazowym świadczeniem, a w zależności od zapisów dotyczących zakresu ochrony, co do zasady, polegać będzie ona na istnieniu szeregu powtarzalnych czynności wykonawcy.

Uwaga!

Ponieważ dopiero spełnienie wszystkich powtórzeń wypełni spełnienie zobowiązania po stronie wykonawcy usługa ochrony ma charakter usługi okresowej.

Usługi powtarzające się okresowo

Art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

2. których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

Zamawiający nie może dążyć do ominięcia przepisów Prawa zamówień publicznych

W ust. 2 ww. przepisu wskazano, że wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Jeżeli więc przy wyborze sposobu zamawiający kieruje się zamiarem ustalenia wartości mniejszej niż przy zastosowaniu alternatywnego sposobu, aby nie stosować określonych przepisów ustawy, naraża się na zarzut naruszenia dyspozycji powyższego przepisu.

www.portalzp.pl

 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?
 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.
 • Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania zgłoszone po terminie

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający powinien zbadać, czy wyjaśnienie treści siwz są wyczerujące I jasne dla wykonawców.
 • Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca robót budowlanych nie może ponosić odpowiedzialności za projekt budowlany niebędący jego autorstwa lub nie przez niego zlecany do wykonania.