Partnerzy serwisu:
Umowa o świadczenie usług bankowych nie jest co do zasady umową nieodpłatną. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej trzeba przeanalizować szereg aspektów.

Pytanie

Czy zamawiający jest zobowiązany do wyboru banku na obsługę bankową w drodze przetargu, skoro nie poniósł żadnych kosztów związanych z obsługą bankową za ubiegłe trzy lata?

Odpowiedź

Nie można założyć bezpłatnego wykonywania przedmiotowej usługi przez bank, gdyż sposób i warunki jego realizacji będą wynikały z oferty złożonej przez bank. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartością zamówienia dotyczącego usług bankowych, zgodnie z art. 34 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota kredytu. Jeśli oszacujesz swoje zamówienie na 0 zł w związku z rezygnacją banku z prowizji, opłat i innych elementów wynagrodzenia, wówczas zastosowanie znajdzie art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym ustawa nie znajdzie zastosowania gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro.

Przesłanki, które musi spełnić umowa odpłatna

Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawo zamówień publicznych przez zamówienie odpłatne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia jest zawarcie umowy, która spełnia trzy przesłanki:

- jej stronami są zamawiający i wykonawca,

- przedmiotem tej umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

- umowa ma mieć odpłatny charakter.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Również w zakresie wyłączeń przewidzianych w art. 4 pkt 3 lit. j) brak jest usług związanych z obsługą bankową.

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

Umowa o świadczenie usług bankowych nie jest co do zasady umową nieodpłatną. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej trzeba przeanalizować szereg aspektów. Najpierw należy wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Poradnik przedsiębiorcy: Jak wygrać przetarg?

Z kolei oceniając oferty należy pamiętać, że najkorzystniejsza oferta to niekoniecznie ta niewymagająca ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Podstawą rozpoczęcia i prawidłowego przygotowania każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości szacunkowej.

www.portalzp.pl

 • Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
 • Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Kluczową przesłanką warunkującą dopuszczalność publikacji ogłoszenia jest zapewnienie przez zamawiającego nielimitowanej dostępności, czego skutkiem jest umożliwienie swobodnego przeglądania informacji przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.
 • Jak ogłosić dialog techniczny?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system "zaprojektuj i wybuduj". To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.