Partnerzy serwisu:
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Pytanie

Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Odpowiedź

Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Należy zauważyć, że dotychczasowy przepis art. 67 ust. 3 lit. d Pzp został uchylony 1 stycznia 2013 r. (zezwalał na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do zamówień na zastrzeżone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe). Stało się to na skutek likwidacji instytucji zastrzeżonych usług pocztowych.

 • Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zarówno w treści ogłoszenia jak i w postanowieniach siwz zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób jednoznaczny, obiektywny i niebudzący wątpliwości, a ocena kwalifikacji wykonawców powinna być oparta na jasnych i przejrzystych przesłankach, jakimi kierował się będzie zamawiający.
 • Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

  Zamówienia publiczne
  Andrzela Gawrońska-Baran
  W przypadku zamówienia z wolnej ręki zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dotyczące możliwości składania ofert częściowych.
 • Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
  Fot. Shutterstock
 • Subiektywizm w ocenie ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.