Partnerzy serwisu:
Zarówno w treści ogłoszenia jak i w postanowieniach siwz zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób jednoznaczny, obiektywny i niebudzący wątpliwości, a ocena kwalifikacji wykonawców powinna być oparta na jasnych i przejrzystych przesłankach, jakimi kierował się będzie zamawiający.

Warunki stawiane przez zamawiającego powinny być sformułowane precyzyjnie oraz odpowiednio do przedmiotu zamówienia i jego wartości. Formułując warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia posiadanego przez wykonawców, zamawiający określając rodzaj zamówień, których wykonaniem powinien wykazać się wykonawca, nie powinien posługiwać się niżej wskazanymi zapisami:

- "zamówienia o o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia",

- "zamówienia obejmujące swoim rodzajem i wartością przedmiot zamówienia",

- "podobne do złożonej oferty".

Powyższe określenia mają charakter nieprecyzyjny i niejednoznaczny, albowiem zamawiający nie doprecyzował, co rozumie pod ich pojęciem, co skutkuje powstaniem pewnej dowolności interpretacyjnej.

Rolą zamawiającego jest konkretyzacja i sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, w sposób który z jednej strony nie utrudnia uczciwej konkurencji, a z drugiej daje wykonawcom pewność, co do jednoznacznej ich interpretacji podczas oceny spełniania warunków.

Zamawiający nie precyzując warunków udziału w przetargu może mieć kłopot z oceną, które zamówienie spełnia określony wymóg, a wykonawcy zainteresowani zamówieniem pozostają w stanie niepewności, czy posiadane przez nich doświadczenie zostanie uznane przez zamawiającego za podobne do przedmiotu zamówienia.

Okoliczność ta może prowadzić do sytuacji, w której ogólny warunek będą spełniać wykonawcy, którzy nie mają praktycznego doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia. Jednocześnie fakt ten nie będzie stanowić podstawy do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, albowiem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, niejednoznaczność zapisów siwz i wątpliwości związane z różnymi interpretacjami postanowień nie mogą powodować negatywnych konsekwencji dla wykonawcy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Rolą zamawiającego jest dookreślenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który zapewni wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu podmiotów mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia. Brak szczegółowego określenia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje, że oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych warunków może mieć jedynie charakter pozorny.

Przykładowo wskazać można na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone

w wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 12/09, w którym stwierdzono, między innymi, iż " postanowienia, np. ogólnie informujące o konieczności dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia bez konkretnego wskazania liczby tych osób, ich charakterystyki czy doprecyzowania wymaganych uprawnień, nie mogą być uznane za poprawnie sformułowany warunek udziału w postępowaniu wywołujący skutki prawne w postaci dopuszczenia bądź niedopuszczenia wykonawcy do postępowania"

W praktyce udzielania zamówień publicznych często spotykane są błędy związane z niedookreśleniem warunków udziału w przetargu, które dotyczą:

- braku określenia wymaganej wartości wykonanych zamówień, której nie wykazanie oznaczałoby niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

- sytuacji gdzie zamawiający konkretyzując warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie określił iloma osobami o wskazanych uprawnieniach musiał dysponować wykonawca, w sposób nieprecyzyjny podał informacje dotyczące wymaganych uprawnień,

- braku wskazania konkretnych uprawnień (koncesji, zezwolenia, licencji) wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.