Partnerzy serwisu:
Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.

Ugruntowany jest w doktrynie i orzecznictwie pogląd, że przez szkodę należy rozumieć uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, jakiego doznaje lub dozna poszkodowany wykonawca w wyniku określonego działania lub zaniechania zamawiającego. Tym samym, oferta wnoszącego odwołanie - w przypadku uwzględnienia zarzutów, powinna być uznana za najkorzystniejszą i dane postępowanie powinno zakończyć się zawarciem umowy z odwołującym. W przeciwnym razie wykonawca nie ma legitymacji do wniesienia odwołania na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższe wynika z faktu, że instytucja odwołania jest środkiem ochrony prawnej, nakierowanym na ochronę sytuacji własnej wykonawcy, nie zaś służącym weryfikacji poprawności zachowań zamawiającego w ogóle.

Odwołanie nie jest środkiem, który może stanowić substytut postępowania kontrolnego (tu właściwe są inne organy: przykładowo Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).*

Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - interes w uzyskaniu przez odwołującego danego zamówienia, a także poniesienia lub możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Wreszcie, przepis art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla uwzględnienia odwołania, wymaga potwierdzenia zarzutów mających wpływ na wynik postępowania. Bez znaczenia w postępowaniu odwoławczym pozostają zatem rozważania i spostrzeżenia wobec nieprawidłowości, jakich ewentualnie nie ustrzegł się zamawiający, jeśli nie przekładają się one na sytuację odwołującego w sposób, który pozwoli mu uzyskać zamówienie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu).

Odwołanie, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego. Wyraz takiego stanowiska dał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie o sygn. V Ca 1973/11, w odniesieniu do oceny interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.

* Patrz tezy z wyroku KIO z dnia 07 kwietnia 2013 r. sygn. akt: KIO 719/13. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

 • Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.
 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
 • Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.