Partnerzy serwisu:
Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od czynności zamawiającego wykonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego . Ze względu na wysokość wpisu od wnoszonej skargi, ten środek ochrony prawnej wykonawców jest sporadycznie stosowany. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 milionów złotych.

Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu Skargi Konstytucyjnej stwierdził, że przepis art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędziowie Trybunału stwierdzili, że kwotę 5 mln zł należy uznać za arbitralną i wygórowaną. W ustnym uzasadnieniu wydanego wyroku wskazano, że w swoim obecnym brzmieniu art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo dostępu do sądu oraz przewidziane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Zdaniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych jest niezgodny z art. 78 Konstytucji ponieważ ustanawia nadmierne warunki wnoszenia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Sędziowie Trybunału uznali, że wszystkie opłaty sądowe w sprawach zamówień publicznych niezależnie od tego czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed tym momentem, będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i będą miały charakter stały.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wpis od skargi na wyrok wydany przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej ustalony jest na poziomie pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Jednakże, przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wskazana zasada obowiązywała jedynie w przypadku skarg wnoszonych w sprawach dotyczących czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu o zamówienie publiczne przed upływem terminu otwarcia ofert.

 

Znajdź najlepszy przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła:

37 500 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),

75 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),

50 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),

100 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
 • Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?
Komentarze