Partnerzy serwisu:
W systemie zamówień publicznych platformy aukcyjne wykorzystywane są w procedurze licytacji elektronicznej lub w czasie prowadzenia aukcji elektronicznej. Zdarzają się sytuacje, że awaria platformy aukcyjnej prowadzi do unieważnienia prowadzonej procedury.

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą, jest ustalenie uczestnika postępowania odpowiedzialnego za brak możliwości złożenia skutecznego postąpienia w toku procesu aukcyjnego, również w związku z wykorzystaniem systemu elektronicznego do prowadzenia aukcji udostępnionego przez podmiot trzeci.

Zamawiający odpowiada za wybór platformy elektronicznej

W wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/1012/10; Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do okoliczności danego stanu faktycznego (KIO/1012/10), ustaliła, że nieuzasadnione jest wymaganie od wykonawcy, będącego jedynie użytkownikiem platformy służącej do przeprowadzania aukcji, aby przewidywał oprócz potencjalnych zachowań uczestników aukcji również to, czy system, z którego zamawiający korzysta, takie zachowania przewiduje. Izba wskazała przy tym, że skutki wadliwego działania platformy, które uniemożliwiają składanie postąpień, obciążają zamawiającego. Zamawiający nie może uchylać się od odpowiedzialności za wybór platformy, która nie umożliwia składania postąpień, w szczególności w sytuacjach wadliwego funkcjonowania platformy oraz braku skuteczności postąpienia, pomimo zastosowania się do przewidzianej na platformie procedury składania postąpień.

Podobne stanowisko KIO przedstawiła w odniesieniu do drugiego z łącznie rozpoznanych odwołań (KIO/1060/2010). W okolicznościach przedmiotowej sprawy ustalono, że: "Przyczyną odmowy przyjęcia przez system aukcyjny postąpień była nieprawidłowa nazwa wysyłanego pliku opatrzonego podpisem elektronicznym. W toku zapisywania pliku na dysku lokalnym odwołującego, koniecznego zgodnie z procedurą wykonania postąpienia w celu opatrzenia pliku podpisem elektronicznym, nazwa dokumentu pobieranego z systemu została zmieniona, a to spowodowało brak możliwości logicznego powiązania wygenerowanego na platformie dokumentu postąpienia z plikiem podpisu elektronicznego. W konsekwencji nie było możliwe wysłanie przez system aukcyjny zapytania do serwera dokonującego weryfikacji o weryfikację prawidłowości podpisu elektronicznego (...). Skutek w postaci niemożności wykonania prawidłowego postąpienia nie wynikał zatem z nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy, lecz nieznajomości pewnych funkcji programu (...), w którym generowany jest formularz postąpienia oraz konsekwencji określonych czynności wykonywanych w tym programie, przy równoczesnym niezastosowaniu się do instrukcji wskazanej w systemie aukcyjnym."

Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Należy zatem przyjąć, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak skuteczności złożenia postąpienia w toku aukcji elektronicznej, jeżeli zdarzenie to jest następstwem przyczyn leżących po stronie oferenta.

Dodatkowo należy podnieść, że konieczność wykazania nieprawidłowego funkcjonowania platformy elektronicznej pozostaje po stronie wykonawcy - odwołującego i zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 25 lutego 2011 r., sygn. akt: KIO/277/11: "(...) okolicznością, która powinna być przez Odwołującego co najmniej uprawdopodobniona to wskazanie konkretnego niepożądanego działania po stronie systemu elektronicznej platformy, na której prowadzono aukcję, błędu w jej działaniu, uchybienia technicznego, czy też przykładowo jakiejś zewnętrznej nieuprawnionej ingerencji w ten system informatyczny, co mogłoby prowadzić do negatywnych skutków dla uczestników aukcji, choćby takich jak wywodzone przez Odwołującego w postaci niemożności złożenia kolejnego postąpienia."

Wykonawca, jeżeli nie wykaże konkretnej przyczyny związanej z działaniem systemu elektronicznego do przeprowadzania aukcji, która uniemożliwiła mu złożenie postąpienia, powinien liczyć się z możliwością oddalenia odwołania.

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

 • Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.
 • Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od statusu prawnego wspólników spółki oraz jej potencjału osobowego zależeć będzie katalog dokumentów, jakie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa spółka bądź jej wspólnicy.
 • Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.