Partnerzy serwisu:
Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zobowiązuje zamawiającego do zapewnienia jawności procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Jednym z przejawów zasady jawności jest jawność ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz protokołu z postępowania[1].

Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia i podlegają udostępnieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

Procedury udostępniania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).

Zgodnie z § 5 ust. 4 wskazanego rozporządzenia zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.

Ponieważ oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu[2] uzyskanie wglądu w ich treść wymaga złożenia stosownego wniosku do zamawiającego.

W celu ułatwienia wnioskodawcom spełnienia tego wymogu w załączeniu przedstawiam wzór wniosku o udostępnienie oferty oraz innych dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] patrz: art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pobierz: Wzór Wniosku o udostępnienie oferty oraz innych dokumentów

 • Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

  tajemnica przedsiębiorstwa
  Marek Okniński
  Definicję pojęcia "Tajemnica przedsiębiorstwa" znajdujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazana ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje...
  VAT - ustawa Pzp
 • Termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć

  Przetargi krok po kroku
  Dominka Perkowska
  Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony.
  Terminy obowiązywania rękojmi określone w Kodeksie cywilnym mogą zostać wydłużone za zgodną wolą stron.
 • Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

  Poradnik przedsiębiorcy
  Marek Okniński
  W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.
  Fot. Shutterstock