Partnerzy serwisu:
Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony.

Pytanie

Czy ustalając termin na zatrzymanie 30 proc. zabezpieczania należytego wykonania umowy (rękojmia), zamawiający musi kierować się terminami narzuconymi przez Kodeks cywilny (1 rok - dostawy, usługi i 3 lata roboty budowlane) na okres rękojmi? Czy może w umowie zawrzeć dłuższy termin np. dwa lata w postępowaniu na dostawę mebli?

Odpowiedź

Terminy obowiązywania rękojmi określone w Kodeksie cywilnym mogą zostać wydłużone za zgodną wolą stron. W takim przypadku wiążący będzie termin określony w umowie.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

W polskim prawie rękojmia za wady fizyczne została uregulowana w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyższymi przepisami należy przyjąć, iż co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony. Jedyny wyjątek zgodnie z art. 558 § 1 stanowią umowy z udziałem konsumentów, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Z powyższego względu wprowadzenie do warunków umownych dot. zamówień publicznych terminu rękojmi dłuższego niż ustawowy należy uznać za dopuszczalne i wiążące dla stron. Zapis ustawowy oznacza jedynie, iż w przypadku braku odmiennych uregulowań w umowie obowiązuje okres wskazany w Kodeksie cywilnym.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II CK 28/2005), w którym sąd uznał, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć, co oznacza również, że przewidziany w art. 568 kc termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi może zostać przedłużony umową stron. Powyższe oznacza więc, iż strony mogą się umówić co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi.

Podstawa prawna: art. 632 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

www.portalzp.pl