Partnerzy serwisu:
Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony.

Pytanie

Czy ustalając termin na zatrzymanie 30 proc. zabezpieczania należytego wykonania umowy (rękojmia), zamawiający musi kierować się terminami narzuconymi przez Kodeks cywilny (1 rok - dostawy, usługi i 3 lata roboty budowlane) na okres rękojmi? Czy może w umowie zawrzeć dłuższy termin np. dwa lata w postępowaniu na dostawę mebli?

Odpowiedź

Terminy obowiązywania rękojmi określone w Kodeksie cywilnym mogą zostać wydłużone za zgodną wolą stron. W takim przypadku wiążący będzie termin określony w umowie.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

W polskim prawie rękojmia za wady fizyczne została uregulowana w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z powyższymi przepisami należy przyjąć, iż co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po okresie jednego roku w stosunku do dostaw i usług, a w ciągu trzech lat jeżeli chodzi o roboty budowlane. Jest to jednak uregulowanie ustawowe, które może zostać zmodyfikowane przez strony. Jedyny wyjątek zgodnie z art. 558 § 1 stanowią umowy z udziałem konsumentów, w przypadku których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Z powyższego względu wprowadzenie do warunków umownych dot. zamówień publicznych terminu rękojmi dłuższego niż ustawowy należy uznać za dopuszczalne i wiążące dla stron. Zapis ustawowy oznacza jedynie, iż w przypadku braku odmiennych uregulowań w umowie obowiązuje okres wskazany w Kodeksie cywilnym.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II CK 28/2005), w którym sąd uznał, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć, co oznacza również, że przewidziany w art. 568 kc termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi może zostać przedłużony umową stron. Powyższe oznacza więc, iż strony mogą się umówić co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi.

Podstawa prawna: art. 632 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

www.portalzp.pl

 • Wezwanie wykonawcy do podpisania umowy powinno mieć formę pisemną

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zostały uregulowane wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Organ administracji publicznej lub samorządowej zobowiązany jest dostarczyć pismo, stanowiące np. decyzje administracyjną, w sposób ściśle określony w przepisach. Co w sytuacji gdy przepisy dotyczące doręczenia nie zostaną dotrzymane?
  Organ administracji publicznej lub samorządowej będący stroną postępowania zobowiązany jest dostarczyć pismo w sposób określony w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  SN stanął na stanowisku, iż określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki.
  Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty.
 • Poprawa błędów w formularzu cenowym - tylko ostrożnie!

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Poprawa formularza ofertowego jest dopuszczalna gdy nie spowoduje istotnych zmian w ofercie.