Partnerzy serwisu:
Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zostały uregulowane wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Czy zamawiający ma obowiązek wysłać wykonawcy wezwanie do podpisania umowy? Czy można po odczekaniu ustawowych terminów poinformować wykonawcę telefonicznie o dniu i godzinie podpisania umowy?

Odpowiedź

W związku z obowiązującą zasadą pisemności postępowania wezwanie do podpisania umowy dla celów dowodowych powinno zostać wystosowane w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez ustawę i zamawiającego w siwz.

Zasada pisemności postępowania

Zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zostały uregulowane wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. W art. 9 ust. 1 została ustanowiona zasada pisemności postępowania , zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Uwaga!

Jeden z wyjątków od powyższej reguły zawiera art. 27 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Tylko pisemna forma

Z wymienionych przepisów wynika, iż informacja o terminie i miejscu podpisania umowy powinna zostać przekazana wykonawcy w formie pisemnej lub, jeżeli tak dopuścił zamawiający w siwz - za pośrednictwem faksu lub e-maila. Niedopuszczalne jest natomiast przekazanie powyższej informacji w formie telefonicznej. Warto pamiętać, iż czynność podpisania umowy jest czynnością o istotnym znaczeniu, a niestawienie się wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie może zostać uznane za odmowę podpisania umowy co wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Z powyższego względu zamawiający powinien dysponować dowodem, iż prawidłowo przekazał wykonawcy stosowne zawiadomienie.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 27 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907). www.portalzp.pl