Partnerzy serwisu:
Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie

Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że roboty budowlane wykona sam. Czy w związku z tym, zapisy odnośnie podwykonawcy należy usunąć z umowy. W istotnych postanowieniach umowy zamawiający zawarł zapisy odnośnie podwykonawcy po nowelizacji (tj. zapisy z art. 143 b, 143 c 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych).

Odpowiedź

Zamawiający zawarł w istotnych postanowieniach umowy zapisy odnośnie podwykonawstwa i jako takie miały zostać wprowadzone do treści umowy. Dlatego też w mojej ocenie powinny pozostać w umowie mimo, że wykonawca wpisał do oferty, że wszystkie roboty wykona sam. Nie wydaje się zasadne ich wyrzucanie.

Zapisy w umowie

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

Umowa z podwykonawcą

Fakt, iż wykonawca zobowiązał się na etapie składania oferty do samodzielnego realizowania zamówienia nie wyklucza w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych możliwości zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy. Wtedy te zapisy mogą okazać się przydatne.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 11, art. 143b-143d i art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl