Partnerzy serwisu:
Bezsprzecznie jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powinny być uznawane błędy o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może odrzucić ofertę przetargową między innymi w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia*. W konsekwencji można przyjąć, że odrzucenie oferty jest możliwe gdy oferta nie spełnia wyraźnie opisanych, w sposób jednoznaczny i zrozumiały, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem celu ich wprowadzenia.

Za sytuację gdy treść oferty przetargowej jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowo można uznać np. pominięcie w formularzu oferty jednego z parametrów oferowanego urządzenia, ale już brak kraju produkcji nie powinien skutkować taką decyzją ze strony zamawiającego. Podobnie brak numeracji stron oferty, brak jej trwałego połączenia, czy też podania ilości stron składających się na ofertę nie może skutkować decyzją o jej odrzuceniu.

Przykładowo brak podania ceny słownej a wyrażenie jej tylko liczbowo nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty (patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 lipca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 899/09).

Bezsprzecznie jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powinny być uznawane błędy o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że błędne określenie daty przy potwierdzaniu dokumentu za zgodność z oryginałem również nie powinno skutkować odrzuceniem oferty.

W sprawie o sygn. znak: KIO 2701/13 powodem odrzucenia oferty była stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność polegająca na wcześniejszym niż data wystawienia dokumentu poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu załączonego do oferty przetargowej. W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej tego rodzaju nieprawidłowość stwierdzona w ofercie nie może świadczyć o jej niezgodności z treścią SIWZ. Mieści się ona bowiem w kategorii omyłki w działaniu wykonawcy.

W trakcie rozprawy na omyłkowe działanie po swojej stronie wskazywał sam Odwołujący, podkreślając, że osoba przystawiająca datownik na wskazanych dokumentach nie zmieniła na nim ustawienia właściwej daty. Zdaniem Izby okoliczności niniejszej sprawy w sposób ewidentny wskazują na taki omyłkowy charakter działania po stronie wykonawcy. Odwołujący nie mógł fizycznie poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentu na jego kopii, jeśliby tego dokumentu (kopii) nie posiadał. Niemożliwe zatem jest potwierdzenie na kopii dokumentu w czasie wcześniejszym niżby ten dokument (jego kopia) była w posiadaniu wykonawcy. Skoro dokumenty te (w kopii) zostały załączone do oferty, to oznacza, że były w posiadaniu wykonawcy.

Inną kwestią jest to, że obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i rozporządzenia w sprawie dokumentów, nie określają technicznych zasad potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Istotną potwierdzania za zgodność z oryginałem jest przyjęcie, że osoba dokonująca tego potwierdzenia miała w posiadaniu (zapoznała się) z oryginałem dokumentu i dokonując porównania oryginału dokumentu z jego kopią poświadcza, że kopia została sporządzona w oparciu o znany jej oryginał.

Rozporządzenie w sprawie dokumentów w § 7 ust. 1 wskazuje jedynie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W dalszej części przepisy określają, kto tego poświadczenia ma dokonać. Przywołane przepisy nie wskazują jednak, że poświadczenie dokumentów ma odbywać się w określonej dacie, czy tez nie nakładają na wykonawców obowiązkowego wymogu określenia przy potwierdzeniu zgodność z oryginałem wskazania daty tego poświadczenia. Przystawienie zatem datownika z nieprawidłową datą poświadczenia za zgodność z oryginałem nie mogą prowadzić do uznania za nieprawidłowy takiego dokumentu, czy też tym bardziej uznania nieważności takiego dokumentu. Z tych też względów zarzuty Zamawiającego wobec oferty Odwołującego w tym względzie są oczywiście niezasadne. Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, a w konsekwencji, że odrzucenie oferty z powodu błędnej daty poświadczenia za zgodność z oryginałem nie powinno stanowić przesłanki do odrzucenia oferty.

* Patrz: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.