Partnerzy serwisu:

Pytanie

Zamawiający wymagał podania w ofercie następujących informacji: nazwa proponowanego urządzenia, ilość, cenę jednostkową oraz wartość (ilość x cena jednostkowa). Jeden z wykonawców nie podał ceny jednostkowej. Czy zamawiający powinien wykluczyć tego wykonawcę lub odrzucić jego ofertę? Czy może poprawić ofertę, jako oczywistą omyłkę?

Odpowiedź

Wprawdzie z informacji zawartych w pytaniu nie wynika, czy cena miała charakter ryczałtowy i czy podana przez wykonawcę, którego oferta zawiera błąd, wartość zamówienia została w innym miejscu oferty potwierdzona, np. podaniem słownie wartości zamówienia, ale w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę.

Zamawiający poprawia w ofercie:

1. oczywiste omyłki pisarskie,

2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Uwaga!

Powyższy przepis nakłada więc na zamawiającego obowiązek poprawienia wskazanych w nich omyłek, o czym świadczy sformułowanie "zamawiający poprawia".

Wykaz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie omyłek w ofercie

Z całą pewnością wskazany w pytaniu błąd nie jest omyłką pisarską, której zdefiniowanie nie budzi wątpliwości. W przedmiotowej sytuacji, należy rozważyć, czy błąd wykonawcy jest omyłką, o której mowa w powyższym przepisie. W opisanym powyżej stanie faktycznym mamy do czynienia z inną omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamowień publicznych. Ustawodawca co prawda nie zdefiniował pojęcia innej omyłki oraz co oznacza jej nieistotność na treść oferty, lecz w tej kwestii należy posiłkować się orzecznictwem KIO, które w ten sposób definiuje omawiane zagadnienie:

1. Wyrok KIO z 20 stycznia 2012 r. (Sygn. akt: KIO 42/12)

W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to jest dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty wskazuje się, że taka poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Niewątpliwym jest zatem, że w wyniku poprawy tego rodzaju niezgodności, na gruncie tego przepisu, każdorazowo nastąpi zmiana treści oferty. Granicą zmiany dokonanej w następstwie poprawienia niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zmiany jest, by taka zmiana nie miała charakteru istotnej.

2. Wyrok KIO z 15 lutego 2012 r. (Sygn. akt: KIO 236/12)

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają wytycznych, w jaki sposób oceniać istotność zmian w treści oferty. Kwestię tę należy analizować z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz celu przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert merytorycznie poprawnych, na skutek zaistnienia niezgodności, które nie mają istotnego znaczenia dla przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia i oczekiwań zamawiającego. Aby powyższy cel został osiągnięty, przepis ten nie może być interpretowany zawężająco. ( ) Istotny dla rozstrzygnięcia sprawy jest również fakt, że zamawiający miał wszelkie dane potrzebne do skorygowania oferty bez ingerencji wykonawcy.

2. Wyrok KIO z 2 marca 2012 r. (Sygn. akt: KIO 339/12)

Izba podziela dominujące w doktrynie i orzecznictwie stanowisko, iż zakresem zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych objęte jest również poprawienie treści oferty w zakresie jej ceny, która niewątpliwie stanowi essentialia negotii umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie powoduje zmiany tej ceny w sposób istotny.

4. Wyrok KIO z 2 listopada 2011 r. (Sygn. akt: KIO 2219/11)

W ocenie izby ustalenie, iż oferta zawiera dane pozwalające zamawiającemu na dokonanie określonych wyliczeń, choć brak w niej samych wyliczeń wymaganych sizw, świadczy raczej o niezgodności formalnej, a nie merytorycznej z treścią siwz, skoro na podstawie elementów zawartych w ofercie ( ) Zamawiający ma możliwość ustalenia danych, które winny być w niej zawarte ( ) skoro bowiem możliwość dokonania poprawy oferty istnieje wówczas, gdy wykonawca wskutek niedochowania staranności pomija określone elementy wymagane w ofercie ( ).