Partnerzy serwisu:
Definicję pojęcia "Tajemnica przedsiębiorstwa" znajdujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazana ustawa definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje...

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z powyższego przepisu wynika, iż wyłączenie jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części oferty złożonej przez wykonawcę wymaga:

1. Zakwalifikowania przekazanych zamawiającemu informacji jako "tajemnicy przedsiębiorstwa" w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

2. Zastrzeżenia tajności przekazywanych informacji w określonym czasie - nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3. Zastrzegane informacje nie mogą dotyczyć: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także ceny, terminu wykonania zmówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż przepis dotyczący wyłączenia jawności ma charakter wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego podejścia zamawiającego do zastrzeżenia tajemnicy przez wykonawcę.

Definicję pojęcia "tajemnica przedsiębiorstwa" znajdujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *. Wskazana ustawa definiuje** tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż "fakt, że informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia są jawne nie decyduje o odebraniu zespołowi wiadomości o produkcie przymiotu poufności" . ***

Z powyższego wynika, iż w celu objęcia danej informacji ochroną prawną muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

1. Poufność informacji,

2. Kwalifikowany charakter informacji,

3. Podjęcie przez wykonawcę działań zmierzających do zabezpieczenia informacji.

Czynności zamawiającego

Podstawowymi czynnościami, które powinien wykonać zamawiający w ramach badania, czy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa wykonawcy rzeczywiście posiadają taki przymiot w rozumieniu przepisów prawa, są poza analizą treści dokumentów dołączonych do oferty, sprawdzenie czy informacje te nie były wcześniej podane do wiadomości publicznej. Z pewnością takiego przymiotu nie mają umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tak więc wykonawca powołujący się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych na podstawie umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie może powoływać się na tajemnice przedsiębiorstwa, w zakresie osoby zamawiającego, przedmiotu zamówienia, ceny, terminu realizacji itp.

Warto wskazać również na orzeczenie KIO, z którego wynika, iż zarówno referencje, jak i wykaz usług zasadniczo nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. KIO stanęła na stanowisku, iż, cyt: "co do zasady informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, dat rozpoczęcia i zakończenia usługi, a także odbiorca nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa (.), aby powyższe okoliczności zostały przez wykonawcę zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa, powinny zostać przez niego w sposób dostateczny uzasadnione" (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23.IV.2010, sygn. akt KIO/UZP 528/10). Jest to o tyle istotne, że niezasadne utajnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu narusza nie tylko zasadę jawności, lecz także uniemożliwia innym wykonawcom dokonanie weryfikacji zawartych w nich danych. Ponadto należy pamiętać, iż informacje zawarte w wykazie zrealizowanych zamówień, obejmujące dane dotyczące: przedmiotu zamówienia, wartości usługi/dostawy, terminu realizacji nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie są też co do zasady dokumenty potwierdzające należyte wykonanie czy wykonywanie usług/dostaw, które ze swej istoty stanowią jedynie potwierdzenie, że zostały wykonane w sposób należyty.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm)

** Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm)

*** Wyrok Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 28.II.2007, sygn. akt V CSK 444/06

Komentarze