Partnerzy serwisu:
Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

Pytanie

Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznym ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich.

Zamieszczanie ogłoszeń w BZP

Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich. Dotyczy to również przepisów o zamieszczaniu ogłoszeń o zamówieniu w odpowiednich publikatorach. Jeżeli jednak zamawiający uzna, że sposób rozpowszechnia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia o podprogowej wartości określony w jego wewnętrznym regulaminie nie jest wystarczający np. ze względu na specjalistyczny przedmiot zamówienia, może również, zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taką podstawę prawną daje mu art. 11 ust. 5 Pzp., zgodnie z którym zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe.

Uwaga!

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

www.portalzp.pl

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Awaria platformy aukcyjnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych platformy aukcyjne wykorzystywane są w procedurze licytacji elektronicznej lub w czasie prowadzenia aukcji elektronicznej. Zdarzają się sytuacje, że awaria platformy aukcyjnej prowadzi do unieważnienia prowadzonej procedury.
  Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej?
 • Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.
 • Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych obowiązuje zamawiającego od wartości 30.000 euro.