Partnerzy serwisu:
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie

Czy w przypadku konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być złożone przez każdego współkonsorcjanta osobno, dając sumę gwarancji równą 10% wartości umowy?

Odpowiedź

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogą podzielić je między siebie tak, że suma wszystkich części nie będzie niższa niż 10% ceny całkowitej oferty albo wartości zobowiązania wynikającego z umowy . Żądanie, aby zabezpieczenie to miało postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych

Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa sytuacja, w której w przypadku, gdy w skład konsorcjum wchodzi trzech wykonawców, każdy z nich wniesie gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, bądź jedno z poręczeń wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wówczas fizycznie będą występować trzy dokumenty (w jednej bądź różnych formach), ponieważ art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zezwala wykonawcy na wybór jednej lub kilku form zabezpieczenia. Istotne przy tym jest, aby z treści tych dokumentów wynikało, że zabezpieczają to samo zobowiązanie. Jednocześnie zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz ostatnie nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce!

Podstawa prawna: art. 23 ust. 3, art. 141, art. 148 ust. 1, art. 150 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); uchwała KIO z 22 lipca 2011 r., sygn. akt KIO/KU 54/11

www.portalzp.pl