Partnerzy serwisu:
Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Pytanie

Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Czy zamówienie uzupełniające np. o wartości 1 000 zł należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. tak jak zamówienie podstawowe, czy potraktować jako zamówienie podprogowe?

Odpowiedź

Zamówienie uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów.

Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000 euro

Zamówienie uzupełniające stanowi odrębną od przetargu nieograniczonego procedurę. W praktyce oznacza to, że przed jego udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu na wartość szacunkową zamówień uzupełniających. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Jeżeli w wyniku czynności zamawiającego przedmiotowa wartość zostanie określona w wysokości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wówczas do udzielenia zamówienia uzupełniającego zamawiający nie będzie zobligowany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie uzupełniające powyżej 30 000 euro

Jeżeli natomiast wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro , obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi, tj. w szczególności sporządzenie protokołu (notatki urzędowej) z negocjacji z wykonawcą zamówienia podstawowego oraz protokołu z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na stosownych drukach.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl