Partnerzy serwisu:
Wykonawca może wymienić roboty rozpoczęte i wykonane w ostatnich 5 latach przed datą składania ofert oraz roboty rozpoczęte wcześniej, ale zakończone przed tą datą graniczną - referencyjną.

Pytanie

Wykonawca przedstawił w wykazie robotę budowlaną, która zakończyła się w 12 maja 2009 r. Otwarcie ofert nastąpiło w 23 maja 2014 r., a więc od zakończenia minęło 5 lat i 11 dni. Czy w tej sytuacji można uznać przedstawioną robotę budowlaną jako potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w aspekcie 5 lat wskazanych w rozporządzeniu?

Odpowiedź

Podana robota budowlana nie potwierdza spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, ponieważ jej zakończenie nie przypada w okresie referencyjnym 5 lat.

Okres referencyjny - długość trwania

Wykonawca nie może powoływać się w wykazie robót budowlanych na zamówienia zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym wymienionym w przepisie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów ( ), tj. wcześniej niż ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. Może zaś wymienić roboty rozpoczęte i wykonane w ostatnich 5 latach przed datą składania ofert oraz roboty rozpoczęte wcześniej, ale zakończone przed tą datą graniczną (referencyjną).

W celu ustalenia wymienionego terminu referencyjnego trzeba mieć na uwadze art. 112 KC dotyczący terminu liczonego w latach. Wskazuje on, że taki termin kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąc.

Uwaga!

Przenosząc powyższe zasady na grunt przepisu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów końcem terminu będzie data składania ofert, a początkiem terminu będzie zaś data 5 lat wcześniejsza. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce >>

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) www.portalzp.pl

 • Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. A czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania jest stosunkowo krótki.
  Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.
 • Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzat Niezgoda-Kamińska
  W sytuacji gdy zamawiający chce skorzystać ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinien sporządzić uzasadnienie przyczyn zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli.
 • Awaria platformy aukcyjnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych platformy aukcyjne wykorzystywane są w procedurze licytacji elektronicznej lub w czasie prowadzenia aukcji elektronicznej. Zdarzają się sytuacje, że awaria platformy aukcyjnej prowadzi do unieważnienia prowadzonej procedury.
  Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej?