Partnerzy serwisu:
Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. A czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania jest stosunkowo krótki.

W obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotrzymania terminu wniesienia odwołania koniecznym jest faktyczne doręczenie jego treści Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w ustawowym terminie.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazany przepis nie pozwala na przyjęcie stanowiska, że złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Izby.

Powyższe potwierdza Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r., wydana w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 90/13 dotycząca terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sędziowie Sądu Najwyższego w podjętej Uchwale stwierdzili miedzy innymi, że:

"Do zachowania - przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej."

W konsekwencji dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania ulega znacznemu skróceniu. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku odwołań wnoszonych w postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wniesienia odwołania w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej progów unijnych wynosi 5 dni. Ponieważ, jak wyżej wskazano, nadanie treści odwołania listem poleconym w placówce operatora publicznego nie zapewnia uznania, że odwołanie zostało wniesione w terminie, czas na jego sporządzenie i dostarczenie do KIO jest bardzo krótki. Warto dodatkowo zaznaczyć, iż terminy określające czas na wniesienie odwołania do KIO, wynikające z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych, obliczać należy według dni kalendarzowych.

Elektroniczne wnoszenie odwołania

Uwzględniając wymogi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, co do terminu na wniesienie odwołania - ugruntowane orzecznictwem KIO patrz np. wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt: KIO 1483/11 - warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, która za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) umożliwia przekazanie treści odwołania on-line w czasie rzeczywistym bez ryzyka dostarczenia jego treści po upływie terminu wynikającego z przepisów Prawa zamówień publicznych.

 • Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.
 • Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.
 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.