Partnerzy serwisu:
Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Pytanie

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę." Od jakiego momentu należy zacząć naliczać odsetki? Czy od dnia składania ofert, czy od dnia faktycznego wpływu wadium na konto zamawiającego, czyli zazwyczaj kilka dni wcześniej niż dzień składania ofert?

Odpowiedź

Odsetki są naliczane od momentu zaksięgowania środków na koncie (wpływu wadium), dlatego należy obliczyć je od dnia faktycznego wpływu wadium na konto zamawiającego (o ile rachunek jest oprocentowany).

Istota wadium

Istotą wadium jest zabezpieczenie przebiegu postępowania, zwłaszcza pod kątem oferty, zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 27 kwietnia 2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 488/09) - cyt: "( ) wadium ma zabezpieczać prawidłowy przebieg postępowania o zamówienie publiczne. Pełni więc funkcję dyscyplinującą wykonawców i ma powstrzymywać ich przed niezgodnymi z prawem zachowaniami utrudniającymi zawarcie umowy o zamówienie publiczne." Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Uwaga!

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl