Partnerzy serwisu:
Odpowiedzialność solidarna oznacza, że zamawiający może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Pytanie

Kontrakt na budowę kanalizacji realizowało konsorcjum dwóch firm. Po zakończeniu zadania, w okresie kilku miesięcy jedna z firm ogłosiła upadłość. Czy można egzekwować od firmy, która była członkiem konsorcjum żeby naprawiała usterki, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym? Czy można zlecić roboty uzupełniające jednej firmie z konsorcjum?

Odpowiedź

Zamawiający może egzekwować od jednego z członków konsorcjum wykonania umowy w postaci napraw gwarancyjnych, usterek, zaistniałych w zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu ogłoszenia upadłości jednego z członków konsorcjum.

Solidarna odpowiedzialność

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny wątpliwości zawartych w pytaniu. Odpowiedzialność solidarna oznacza bowiem, że wierzyciel (tu zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Uwaga!

Aż do pełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy odpowiadają solidarnie za wykonanie zobowiązania.

Podstawa prawna: art. 23, art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 141 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1064 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl