Partnerzy serwisu:
Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków stwierdziła, że referencje mają potwierdzać, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pytanie

Czy referencje, które przedkładają wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia muszą zawierać dosłowne stwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone? Czy powyższe stwierdzenia mają wynikać z zapisów referencji?

Odpowiedź

Dokumenty składane na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w niniejszym pytaniu nie muszą zawierać wprost dosłownego stwierdzenia, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wystarczy, że z treści załączonych przez wykonawcę dowodów będzie wynikał ten fakt.

Referencje wykonawców

Przepis § 1 ust 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów nie nakłada na wykonawców obowiązku, aby przedkładane dokumenty zawierały wprost omawiany zapis. Dowody, o których mowa w omawianym przepisie mają wskazywać (w dowolny sposób), że roboty budowlane określone przez wykonawcę zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Podobnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku, który dotyczył co prawda poprzednio obowiązującego rozporządzenia ale intencja przepisu pozostała taka sama: wyrok z dnia 19 października 2010 r. (sygn. akt KIO 2212/10) - cyt: "W konsekwencji w szczególności referencje mają jedynie potwierdzać, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Istotnym zatem jest po pierwsze to, aby uzyskać z treści referencji wiedzę o wykonaniu w sposób prawidłowy robót, po drugie istotne jest to, aby uzyskać pewność co do tożsamości wskazanych w wykazie robót z tymi, których prawidłowość zrealizowania jest potwierdzana w treści referencji."

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). www.portalzp.pl