Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy wykonawca...

Pytanie

Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji, wykonawca załączy nieaktualne dokumenty podmiotu trzeciego (nieaktualne KRK) odnośnie potencjału kadrowego, to czy zachowa wadium?

Odpowiedź

Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy wykonawca zachowuje się biernie, nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego.

Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium?

Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw. Wykonawca może się uwolnić od tej sankcji udowadniając, że nieuzupełnienie było skutkiem przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu jedynie brak reakcji wykonawcy polegający na niezłożeniu dokumentów lub oświadczeń uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Najwyższego

Potwierdza to również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w którym wskazuje się, że zatrzymanie wadium nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca przedłożył w wyniku uzupełnienia dokumenty, które zawierają błąd. Również w wyroku Sądu Najwyższego z 10 maja 2013 r. (sygn. akt ICSK 422/12 ) wyjaśniono, że przepis ten (art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp) został wprowadzony do prawa zamówień publicznych w celu ograniczenia możliwości dokonywania zmów przetargowych polegających na porozumieniu wykonawców, prowadzącym do udzielenia zamówienia temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Wskazano, że obowiązek zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania wykonawcy, jeśli został on zasadnie wezwany do uzupełnienia dokumentów na podstawie art.26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych oraz gdy zamierzał obejść prawo, głównie przez stworzenie warunków, aby zamówienia udzielić przedsiębiorcy oferującemu wyższą cenę.

Uwaga!

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych trzeba interpretować celowościowo. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy wykonawca zachowuje się biernie, nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. www.portalzp.pl