Partnerzy serwisu:
Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Pytanie

Czy na zamawiającym ciąży obowiązek podania w siwz informacji o warunkach utraty wadium z podaniem okoliczności i przepisów dotyczących jego utraty? Jeżeli tak, to czy zamawiający może zabrać wadium oferenta, jeżeli ten uchyla się od podpisania umowy?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w tym punkcie.

"Wymagania" - definicja

Według słownika języka polskiego (Słownik języka polskiego Wydawnictwa PWN) znaczenie słowa wymagać należy rozumieć w następujący sposób - cyt:

"wymaganie" - warunek lub zespół warunków, którym ktoś lub coś musi odpowiadać

"wymagać":

1. domagać się, życzyć sobie czegoś kategorycznie

2. niezbędnie potrzebować czegoś

3. nakładać na kogoś jakiś obowiązek".

Wymagania w siwz

W myśl powyższych definicji, jako wymagania dotyczące wadium należy uznać wszelkie informacje związane z wymaganiami zamawiającego w stosunku do wadium, a więc między innymi:

- wysokość wadium,

- termin, do którego wadium musi zostać wniesione,

- numer rachunku bankowego, na który wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium wniesione w pieniądzu,

- formy wadium, itd.

Uwaga!

Zamawiający nie ma natomiast obowiązku informowania wykonawców o zasadach zatrzymania lub utraty wadium, gdyż okoliczności powodujące jego utratę zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby powyższe informacje znalazły się w siwz, co czyni wielu zamawiających.

Zatrzymanie wadium

Zamawiający ma obowiązek do zatrzymania wadium w sytuacji, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy, co wynika bezpośrednio z treści przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami niezależnie od faktu, czy informacja o tym została zamieszczona w siwz, czy też nie.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl