Partnerzy serwisu:
Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże.

Pytanie

Jestem w trakcie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy. Czy znowelizowane przepisy odnośnie podwykonawców dokonują dużych zmian w tym zakresie?

Odpowiedź

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże.

Informacje o podwykonawcach w siwz

Standardowym zapisem zamieszczanym przez zamawiającego w siwz (podobny funkcjonował też dotychczas) jest informacja, czy zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia. Jeżeli tak, to zwykle wymaga od wykonawcy, aby podał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.

Zamawiający ma obowiązek zamieścić w siwz informację o obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, ale tylko wtedy, gdy dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga!

W przypadku zamówienia na dostawy takie zastrzeżenie może jednakże dotyczyć jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 10, art. 36a i art. 36b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl