Partnerzy serwisu:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż ...

Pytanie

Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą szacowaną wartością co podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego? Czy należy jeszcze raz szacować wartość zamówienia uzupełniającego? Czy w trakcie negocjacji z wykonawcą, cena zamówienia uzupełniającego na usługi ma być taka sama jak cena tejże usługi z zamówienia podstawowego (cena z oferty wykonawcy i umowy), czy cena może być w wyniku negocjacji inna?

Odpowiedź

Zamówienie z wolnej ręki jest zupełnie odrębną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jedynym "spoiwem" łączącym te postępowania jest przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Obowiązek ten wynika z treści art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co więcej, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (art. 35 ust. 1 Prawo zamówień publicznych). Obowiązkiem zamawiającego jest więc oszacowanie wartości zamówienia dla potrzeb procedury zamówienia z wolnej ręki. Wartość ta może być inna niż wartość ustalona podczas szacowania zamówienia podstawowego (chociażby ze względu na zmianę cen na rynku w danym czasie), jednak, aby spełnić przesłankę zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych nie może ona być wyższa niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Uwaga!

Odnośnie negocjacji, to zasada jest podobna jak w przypadku szacowania wartości zamówienia. Jest to odrębna procedura, więc wynegocjowana cena nie musi być tą samą, która była zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu podstawowym, przy czym, również tutaj należy "pilnować", aby nie przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Obowiązuje forma pisemna

Zaproszenie do negocjacji należałoby wysłać w formie pisemnej, gdyż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej. Co prawda art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na dopuszczenie przez zamawiającego innej formy do przekazywania informacji, oświadczeń, itd., jednakże przepisy te są różnie interpretowane przez organy kontrolujące. Dlatego też samo wszczęcie postępowania, czyli przekazanie zaproszenia, najlepiej wysłać pocztą, a ewentualnie w treści zaproszenia dopuścić możliwość przekazywania informacji w formie elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 32-35, art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.); § 6 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., Poz. 231). www.portalzp.pl