Partnerzy serwisu:
KIO wskazała, że zamawiający kierując się uzasadnionymi potrzebami, ma prawo jednostronnego kształtowania warunków umowy w sposób, który najlepiej zabezpiecza jego interes.

Pytanie

Zamawiający w przetargu określił ilość zamawianą w formularzu cenowym zawierającym kilka pozycji. W umowie są zapisy, iż umowa wyczerpuje się do wartości całego pakietu, a nie do wyczerpania poszczególnych pozycji w pakiecie. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź

Postanowienie wskazujące na "wyczerpanie" umowy w przypadku zrealizowania zamówienia o wartości całego pakietu, a nie do wyczerpania poszczególnych pozycji w pakiecie, jest zgodne z prawem i wydaje się uzasadnione, jeśli zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. W takim przypadku umowa zostaje wykonana gdy zrealizowane zostaną wszystkie pozycje (cały pakiet). Rozpatrując przedmiotowe postanowienie w kontekście jego zgodności z prawem, należy mieć na względzie również opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji określony w umowie. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl >>

W umowie z wykonawcą zamawiający zabezpiecza swój interes

Zamawiającemu przysługuje prawo podmiotowe jednostronnego ustalenia warunków umowy w sposób, który zabezpiecza jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z jego uzasadnionymi potrzebami. Jednym z głównych uprawnień zamawiającego przygotowującego postępowanie o udzielenie zamówienia jest przygotowanie wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, określenie istotnych postanowień umowy czy też warunków ogólnych umowy, jeżeli zamawiający wymaga, aby na tych warunkach wykonawca wybrany w postępowaniu zawarł z nim umowę.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Znaczną swobodę w kształtowaniu postanowień przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdza również KIO w szeregu wyroków, wskazując, że zamawiający kierując się uzasadnionymi potrzebami, ma prawo jednostronnego kształtowania warunków umowy w sposób, który najlepiej zabezpiecza jego interes. Granicą tej swobody jest naruszenie przez stworzone postanowienia przepisów obowiązującego prawa. sygn. akt: KIO 2078/13:

"Celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych potrzeb zamawiającego a nie umożliwienie wykonawcy ukształtowania dogodnych warunków, w tym dotyczących przedmiotu zamówienia. W postępowaniu o zamówienie publiczne nie mamy zatem do czynienia z negocjowaniem warunków przyszłego stosunku umownego, kształtowaniem go na zasadach określonych w art. 3531 kc. Postępowanie o zamówienie publiczne realizuje się bowiem przez jednostronne określenie przez zamawiającego jego warunków, do których wykonawcy mogą przystąpić lub nie wykazać zainteresowania postępowaniem. Uprawnienia wykonawców ograniczają się zatem do kontroli działań zamawiającego w kontekście bezwzględnie obowiązujących przepisów, nie zaś dotyczących sfery, która ustawa pozostawia swobodzie ukształtowania przez strony stosunku cywilnoprawnego."

Kiedy można zmienić umowę?

Zakazana jest jednak zmiana istotnych postanowień zawartej już umowy (oczywiście z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawą Prawo zamówień publicznych), a świadczenie realizowane na podstawie umowy musi być zgodne z ofertą wykonawcy. Zgodnie z art. 140 ust. 3 Prawo zamówień publicznych umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 140 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

www.portalzp.pl