Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały jednak dwa wyjatki.

Pytanie

Zamawiający w przetargu nieograniczonym określił, że zamówienie należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W trakcie realizacji zamówienia okazało się, że zamówienie może zostać wykonane w krótszym terminie, tj. 8 miesięcy. Czy możliwe jest skrócenie terminu realizacji umowy? Czy należy to traktować jako zmianę istotną umowy? Czy zamawiający powinien przewidzieć możliwości skrócenia terminu realizacji umowy w siwz i wskazać o jaki okres dopuszcza zmianę terminu?

Odpowiedź

Prawidłowe rozstrzygnięcie, czy zmiana terminu wykonania umowy stanowi zmianę istotną umowy czy nie, musi uwzględniać okoliczności faktyczne konkretnej sprawy. Skrócenie terminu na etapie realizacji umowy nie ma wpływu na poprzedzającą umowę procedurę, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tego względu powinno być uznane za zmianę nieistotną.

Zmiana umowy - dwa wyjątki

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dwa wyjątki :

- gdy zmiana jest nieistotna ,

- gdy zmiana jest istotna, ale zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówienie lub siwz oraz gdy określił warunki takiej zmiany.

W przypadku braku przewidzenia możliwości skrócenia terminu realizacji na etapie przygotowywania procedury, należy rozważyć charakter istotności proponowanej zmiany.

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

W wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może być uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

W konsekwencji uznać należy za dopuszczalne nieistotne zmiany rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania. Przyjmuje się, że możliwa jest zmiana niepowodującą zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, która nie prowadzi także do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców, biorących udział w postępowaniu i nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

O tym, że w warunkach danego postępowania zmiana terminu realizacji nie zawsze ma charakter istotny świadczą tezy zawarte w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2012 r. (sygn. akt KIO/KD 86/12): "(...) w badanym postępowaniu termin wykonania zamówienia nie miał znaczenia istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp. Niezbicie świadczy o tym wszczęcie przez zamawiającego kolejnego postępowania bezpośrednio po dokonanym unieważnieniu, brak związku terminu wykonania zamówienia z wysokością wynagrodzenia wykonawcy oraz nieujęcie terminu wykonania zamówienia w kryteriach oceny ofert. Zatem zmiana umowy w tym zakresie nie podlega zakazowi zawartemu w art. 144 ust.1 Pzp. Tym bardziej zatem byłoby dopuszczalna zmiana wzoru umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, tak aby zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierała realny termin jej wykonania (arg. a maiori ad minus)."

Podobnie czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 7 lutego 2013 r. (sygn. akt: KIO 154/13): "(...) Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że w badanym postępowaniu termin wykonania zamówienia nie miał zatem znaczenia istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Niezbicie świadczy o tym nieujęcie terminu wykonania zamówienia w kryteriach oceny ofert, co oznacza, że nie miał on wpływu na postępowanie zamawiającego w trakcie oceny ofert, nie mógł zatem spowodować takiej wady postępowania, która świadczyłaby o jego nieprawidłowym wyniku. Zatem zmiana umowy w tym zakresie nie podlega zakazowi zawartemu w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp." Bądź na bieżąco! Porady ekspertów, nowelizacje przepisów, wiadomości o planowanych inwestycjach już na Twojej skrzynce! Zapisz się >>

Uwaga!

Wyrok ten dotoczyły okoliczności unieważnienia procedur z powodu upływu wyznaczonego terminu realizacji, jednak spostrzeżenie w nich poczynione można odnieść do zagadnienia zmiany terminu na etapie realizacji umowy.

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). www.portalzp.pl