Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych przewiduje minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a terminem składania ofert.

Pytanie

Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu.

Odpowiedź

Wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby rozstrzygnąć o tym, czy miało ono wpływ na wynik postępowania.

Termin na składanie ofert

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a terminem składania ofert. Okres ten nie służy wyłącznie uzewnętrznieniu woli zamawiającego w przedmiocie zamiaru udzielenia określonego zamówienia jak największej liczbie potencjalnych wykonawców. Jest to przede wszystkim czas, w którym potencjalni wykonawcy mają zapewnioną możliwość zapoznania się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia w celu podjęcia decyzji o złożeniu oferty w postępowaniu.

Skrócenie minimalnego terminu

Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert (różnica 1 dnia) stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby rozstrzygnąć o tym, czy miało ono wpływ na wynik postępowania. W mojej ocenie, jeżeli wpłynęły oferty w liczbie np. co najmniej dwóch (co już można uznać za zachowanie konkurencyjności) nie powinno to, co do zasady, powodować negatywnych konsekwencji z tytułu odpowiedzialności zamawiającego.

Uwaga!

Problem może pojawić się w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE, w których niezachowanie minimalnego terminu składania ofert wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą konsekwencje w postaci korekty finansowej. W tzw. taryfikatorze znajduje się bowiem kategoria nieprawidłowości - Ustalenie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert. Za opisane naruszenie przewiduje się 5% korekty finansowej, które może zostać obniżone minimalnie do 2% .

Podstawa prawna: art. 43 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl