Partnerzy serwisu:
Z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego możliwe jest uwarunkowanie płatności całości wynagrodzenia od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych płatności podwykonawcom.

Pytanie

Czy zamawiający może zastrzec, że warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonane zamówienia (czas realizacji do 12 miesięcy) będzie przedstawienie dowodów płatności podwykonawcom? Czy nie będzie to ograniczenie wykonawcy, gdyż być może najpierw trzeba jemu zapłacić, aby posiadał wystarczające środki na opłacenie podwykonawców?

Odpowiedź

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku przedstawionym w pytaniu z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego możliwe jest uwarunkowanie płatności całości wynagrodzenia (jednorazowej) od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych płatności podwykonawcom.

Umowa na roboty budowlane

Warto mieć na uwadze obligatoryjne postanowienia, które - stosownie do art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych - powinny znaleźć się w każdej umowie o roboty budowlane. Przepisy nie ograniczają ich zakresu tylko do umów, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Dotyczą zatem także umów o roboty budowlane na czas krótszy. Wskazuje się, że wśród takich postanowień znajdują się m.in. dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zapłata wykonawcy i podwykonawcom

Art. 143a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy umów o roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Poza tym zapłata całości wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych wiąże się z obowiązkiem przewidzenia zaliczek, których kolejne udzielanie uzależnia się od przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom realizującym zaliczkowaną część zamówienia.

Uwaga!

Ustawa Prawo zamówień publicznych operuje określeniem "wymagalnego wynagrodzenia". Może zdarzyć się, że termin płatności wykonawcy upłynie wcześniej niż upłynie termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy, którego dowód płatności miałby przedstawić wykonawca.

Podstawa prawna: art. 143a i art. 143d ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl