Partnerzy serwisu:
W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

Pytanie

Zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą, ponieważ ogłosił on upadłość. Termin wykonania upłynął 15 września, zamawiający 30 października odstąpił od umowy (w między czasie naliczane były kary za opóźnienie), natomiast gwarancja należytego wykonania umowy obowiązywała do 15 października. Zamawiający chce zwrócić powyższą gwarancję wykonawcy. Czy może to zrobić? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź

W zaistniałym stanie faktycznym wszystko zależy od zapisów umownych. W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i dodatkowo są tam zapisy o tym, że kary mogą być potrącane z faktur, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kary ściągać z faktur za wykonane roboty. Różnica pomiędzy karami a zabezpieczeniem jest w tym przypadku taka, że zabezpieczeniem dysponuje zamawiający, natomiast karę trzeba wyegzekwować od wykonawcy (w tym przypadku potrącić z faktur).

Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oprócz zapisów dotyczących kar umownych nie jest nieprawidłowe. Gdyby wykonawca w ogóle nie wykonał zadania lub prace te zostałyby wykonane w takim zakresie, który nie pokryje roszczeń zamawiającego, wówczas pozostałą kwotę zamawiający "ściągnąłby" właśnie z zabezpieczenia.

Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy i całość roszczeń z tytułu niewykonania umowy została już zaspokojona nie ma przeszkód w zwrocie gwarancji. Wówczas w piśmie należy napisać, że zamawiający zwraca gwarancję gdyż całość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy została zaspokojona z potrąceń z faktur za wykonane prace, a zamawiający odstąpił od umowy. W takiej sytuacji autor nie widzi sprzeczności z treścią art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga!

W dokumentacji powinna znaleźć się kopia gwarancji poświadczona za zgodność z oryginałem jako dowód jej prawidłowego wniesienia.

www.portalzp.pl

 • Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia uzupełniającego. Niezależnie od decyzji zamawiającego należy dążyć do rozliczenia się z wykonawcą za usługę zrealizowaną do tej pory.
 • Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest dopuszczalna w dwóch przypadkach.
 • Subiektywizm w ocenie ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.
 • Umowa najmu może być dowodem na udostępnienie potencjału przez podmiot trzeci

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Wykonawca ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, w sytuacji korzystania przez niego z zasobów innych podmiotów, że zasoby te będą w dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
  Fot. Shutterstock