Partnerzy serwisu:
Wykonawca ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, w sytuacji korzystania przez niego z zasobów innych podmiotów, że zasoby te będą w dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Pytanie

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Rozumiem, że pisemne ma być zobowiązanie, a jak będę miała umowę przedwstępną, to wtedy mogę przyjąć za zgodność z oryginałem podpisaną przez wykonawcę, czy też ma być forma pisemna?

Odpowiedź

Ustawa w tym miejscu nie precyzuje formy w jakiej taki dowód miałby zostać przedstawiony, w związku z tym dopuszczalne będą tu zarówno oryginały jak i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wykonawca ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, w sytuacji korzystania przez niego z zasobów innych podmiotów, że zasoby te będą w dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

Takim dowodem zgodnie z powyższym przepisem może być na przykład zobowiązanie podmiotu użyczającego swój potencjał, z którego będzie wynikać, że zasoby tego podmiotu będą dostępne dla wykonawcy na czas realizacji zamówienia.

Ustawa zwraca uwagę, że zobowiązanie takie ma być w formie pisemnej a zatem w oryginale. Natomiast katalog dowodów może obejmować również inne formy udostępnienia zasobów, np. umowy cywilno-prawne, umowy najmu, leasingu (w przypadku sprzętu) itp.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) www.portalzp.pl