Partnerzy serwisu:
Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez wykonawcę składającego ofertę nie będzie wadliwością w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie uprawnia zamawiającego do odrzucenia oferty czy też wykluczenia wykonawcy.

Pytanie

W przetargu na druki wykonawca złożył ofertę bez wymaganej próbki folderu wystawowego, niezbędnego do oceny oferty. Po wezwaniu do uzupełnienia, dostarczył próbkę folderu wystawowego, która nie była drukowana w drukarni wykonawcy. W złożonej ofercie wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia będzie polegał na własnych zasobach. Czy w związku z tym można odrzucić jego ofertę?

Odpowiedź

Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez wykonawcę składającego ofertę nie będzie wadliwością w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie uprawnia zamawiającego do odrzucenia oferty, czy też wykluczenia wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu, które ze względu na zakres można określić jako warunki podmiotowe oraz warunki przedmiotowe. W zakresie warunków podmiotowych wykonawcy składają odpowiednio oświadczenia zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych, wraz z oświadczeniami składane są właściwe dokumenty niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak okoliczności wykluczenia z postępowania.

Przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu

W zakresie potwierdzenia spełniania warunków dotyczących przedmiotu zamówienia, zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.), w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności próbek, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Potwierdzenie spełniania warunków

W tym przypadku próbka żądana przez zamawiającego potwierdzać ma spełnianie warunków ustanowionych przez zamawiającego. Zadaniem wykonawcy jest potwierdzenie spełniania warunków zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych. Wykonawca potwierdzając warunki w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych może posiłkować się potencjałami podmiotów trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie ocenia źródła pochodzenia próbki, tylko fakt czy pod względem formalnym spełnia ona wymagania zawarte w siwz. Zapisz się na newsletter! Porcja porad ekspertów oraz informacji o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Odrzucenie oferty

Przedstawienie próbki, która nie jest wytworzona przez wykonawcę składającego ofertę nie będzie wadliwością w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie uprawnia zamawiającego do odrzucenia oferty czy też wykluczenia wykonawcy. Zadaniem próbki jest wyłącznie potwierdzenie spełniania warunków przedmiotowych. Nie będzie miał w tej sytuacji znaczenia także fakt, iż wykonawca zastrzegł w ofercie brak uczestnictwa podwykonawców w realizacji zamówienia, ponieważ w stanie faktycznym na ten moment nie mamy do czynienia z realizacją zamówienia tylko z oceną spełniania warunków stawianych przez zamawiającego.

Podstawa prawna: art. 22, art. 24, art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473); § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.).

www.portalzp.pl